Shopdent se stal součástí společnosti Profimed. Oblíbený sortiment naleznete na www.profimed.cz.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - Uzavření smlouvy

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost SHOPDENT s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.    Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SHOPDENT s.r.o., se sídlem Trocnovská 640/36, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 078 73 581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309077 (dále jen „správce“).

1.2.    Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování SHOPDENT s.r.o., Trocnovská 640/36, Přívoz, 702 00 Ostrava, adresa elektronické pošty zubni.kartacky@gmail.com.

1.3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.    Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.    Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem a zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.    Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.    DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou přepravní společnosti: PPL, s.r.o., Česká pošta, s. p., Zásilkovna s.r.o.

5.2.    Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3.    Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.  Právo na přístup. Jakožto subjekt údajů máte právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

6.2.  Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, máte právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají.

6.3.  Právo na opravu a doplnění. Dále máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a to na základě oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Vedle práva na opravu osobních údajů, které se Vás týkají, máte rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

6.4.  Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se Vás jakožto subjektu údajů pro shora uvedené účely zpracování osobních údajů nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, máte právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se subjektu údajů musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.

6.5.  Právo na omezení zpracování. V případě, že byste se dozvěděl, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávané správcem nepřesné, nebo jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, můžete do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

6.6.  Právo na přenositelnost. Jakožto subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které jste správci poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak máte právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost lze uplatnit, jsou-li osobní údaje zpracovávány automatizovaně.

6.7.  Právo podat námitku. Správce Vás tímto výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále máte právo podat námitku, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing, což zahrnuje i profilování. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musíte vylíčit, jaký negativní dopad na Vás dané zpracování osobních údajů má.

6.8.  Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, došlo k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonní číslo +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

6.9.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ovšem nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a pro poskytování výše uvedených služeb dle čl. 3.2. a čl. 3.3. výše, pokud je budete chtít využívat. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit, popřípadě poskytovat služby správcem nabízené.

Správce si vyhrazuje právo tyto informace kdykoliv měnit, a to v závislosti na poskytování nových služeb nebo změnách v zavedení nového systému.

7. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Marketingové cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. 

Používané soubory cookies:

Vydavatel/ Název cookie

Typ

Trvanlivost

Popis

Facebook / _fbp, xs, fr, datr, c_user

Marketingová

Trvalá (3 měsíce)

Slouží pro účely marketingu a propojení se sociální sítí Facebook

Google /
_ga,_gid, _gat, _gcl

Analytická, marketingová

Trvalá (max. 2 roky)

Slouží pro účely marketingu a analýzu návštěvnosti

Seznam.cz / APNUID, KADUSERCOOKIE, sid, sb

Analytická, marketingová

Trvalá (6 měsíců)

Slouží pro účely marketingu a analýzu návštěvnosti

imedia.cz Analytická, marketingová Trvalá (max. 2 roky) Slouží pro účely marketingu a analýzu návštěvnosti

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře. 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech: